Platforma proti úložišti

Čtrnáct obcí a jedenáct spolků dotčených přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů založilo dobrovolné neziskové společenství. Platforma proti hlubinnému úložišti. Hlavním důvodem založení spolku je nespokojenost s postupem zodpovědných státních institucí. Za naši lokalitu Magdaléna do Platformy vstoupil spolek Zachovalý kraj a všechny obce, na jejichž území leží průzkumné území: město Jistebnice a obce Božetice a Nadějkov.

Setkání členů Platformy se konalo v úterý 4. října v Božejovicích u Jistebnice. Zvolili si zde své mluvčí a na tiskové konferenci seznámili novináře a veřejnost s tím, co je cílem Platformy: najít otevřené a transparentní řešení problému jaderného odpadu, v němž budou mít obce i veřejnost dostatečně garantované zákonné možnosti hájit své zájmy.

Členové Platformy proti hlubinnému úložišti budou prosazovat:

  • Celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých způsobech řešení. Nelze se spokojit se situací, že doposud nebyly poctivě porovnány a zváženy přínosy a rizika různých možností, jak naložit s vyhořelým palivem, a jako jediné je připravováno právě konečné hlubinné úložiště. Upřednostňované rozhodnutí z konce minulého století o trvalém uložení odpadů na území České republiky bez možnosti budoucího vyjmutí nemusí být nutně nejbezpečnější variantou.  Mělo by být zhodnoceno, jaké řešení bude mít co nejmenší dopady na život lidí a životní prostředí.
  • Zastavení probíhajících průzkumných prací a přehodnocení dnešního harmonogramu pro vyhledávání úložiště. Průzkumná území na sedmi lokalitách byla stanovena nejen v rozporu s názorem obcí a jejich občanů, ale také na základě rychle se měnících představ odpovědných institucí, kde všude má být úložiště hledáno. Na vině je zastaralý, uspěchaný časový plán, který nedává záruky, že jeho cílem je vybrat nejlepší dlouhodobě bezpečnou lokalitu pro vysoce radioaktivní odpad, pokud se nenalezne jiné řešení. Předem musí být zcela jasné požadavky na takovou lokalitu a odsouhlasen koncepční postup, jak ji nalézt a ověřit.
  • Naprosto průhledný a otevřený proces hledání řešení. Všechny relevantní dokumenty musí být veřejně dostupné a podrobené odborné oponentuře i veřejné diskusi. Postupy, jakými má být nalezeno dlouhodobě bezpečné a veřejností akceptovatelné řešení, nemohou být předmětem skrývání.
  • Přijetí zákonů, které zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinně hájit své oprávněné zájmy při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Stavba a provoz zařízení, kde spočinou vysoce radioaktivní odpady, výrazně a prakticky natrvalo zasáhnou do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjimečnosti takového projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Je to princip běžně používaný v mnoha demokraticky vyspělých státech. Rovněž (evropská) směrnice Rady 2011/70/EURATOM požaduje, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Více informací najdete na webu Platformy proti hlubinnému úložišti.

 

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›